24 de set. 2018

CIRCULAR BENVINGUDA CURS 2018/19C.P SES ROTES VELLES
Santa Ponça (Calvià)
c/Riu Sil, nº 21
tlf: 971691650
e-mail: cpsesrotesvelles@educacio.caib.es
 
Benvolguts pares i mares! Un any més vos donam la benvinguda aquest nou curs. Aquí trobareu un poquet d'informació general del centre important per vosaltres. En cas que tengueu qualsevol dubte, esteim a la vostre disposició. L'Equip d'Educació Infantil.

 INFORMACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL, CURS 2018/19.
Apreciats pares i mares:
Una vegada més vos donam la benvinguda al nou curs escolar i vos volem informar d’alguns aspectes bàsics de la nostra Etapa Educativa.

HORARI, ENTRADES I SORTIDES.  L’horari de classe és de 8:30 a 13:30h. Per agilitzar les sortides s’obriran les portes a les 13:20.
Procurau ser puntuals a l’entrada i a la sortida, ja que així garantim un control dels alumnes.
Recordau que heu de dur l’autorització signada donant permís a les persones que considereu oportunes per venir a cercar els vostres fills, és fonamental mostrar el DNI.
Si per alguna raó els infants han de sortir o entrar del Centre (per exemple per anar al metge), es convenient que es faci durant el temps de pati ( de 11:15 a 11:45 h.) previ avís a la tutora.

PROFESSORAT. L´Educació Infantil del nostre Centre consta de sis unitats. El professorat-tutor és:
Grup/nivell
3 anys
4 anys
5 anys
A
CRISTINA FLEXAS
CRISTINA CARRASCO
MARISA DURÁN
B
MARIA ANTÒNIA CIFRE
      CATI MOREY
MARGA OLIVER

Professorat de suport.- Tere Vidal( Marta Corral) i Laura Simonet.
Especialistes: .- Anglès.-         Miquel Roldán, Vanesa Reus.
                         .- Logopeda.-      Marian Ventayol.
                       .- Música.-      Cristina Socías.
                       .- Religió .-      Consuelo Gómez.
                       .- Pedagoga. -     Cata Palmer.
                       .- ATE:             David Mas.

PSICOMOTRICITAT. S’experimenta amb el joc i el moviment com objectes de plaer i recreació, establint relacions equilibrades i constructives amb els altres. Procurant que els jocs siguin de col·laboració i també jocs lliures. Tot això intentant adquirir hàbits d’higiene corporal i postural.
Per a la realització d’aquestes sessions els infants hauran de dur roba còmoda i sabates esportives amb velcro marcades amb el seu nom.
També han de dur calcetins amb planta de goma marcats amb el seu nom. Els calcetins quedaran a l’aula de psicomotricitat i al final de cada trimestre es duran a casa per rentar.
Els dies de les sessions de psicomotricitat seran per:
Psicomotricitat
3 anys
4 anys
5 anys
A
dimecres
dijous
dimarts
B
dimarts
dilluns
divendres

ENTREVISTES O REUNIONS INDIVIDUALS AMB TUTORS (tutories) es  realitzaran cada dijous de 13,30 h a 14,30 h. prèvia cita.
Les REUNIONS COL.LECTIVES TRIMESTRALS seran :
Curs
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
3 anys
  25 octubre
  24 gener
      26 juny  (individual)
4
26 setembre 
 23 gener
     26 juny (individual)
5
26 setembre
 22 gener
     26 juny (individual)
Totes les reunions trimestrals començaran a les 13,30 h.   (excepte les del tercer trimestre). Durant les mateixes hi haurà servei de guarderia.
Les famílies sereu informades trimestralment dels progressos dels vostres fills/es, mitjançant un informe escrit i a final de curs es comentarà aquest informe amb una entrevista individualitzada. A la primera fulla veureu que hi ha un requadre on posa signatura del pare, mare o tutor , aquesta s´ha de tornar a la mestra signada.
Juntament amb els informes també es reben per les mateixes dates un conjunt de treballs fets pels infants. Les dates d ’ENTREGA DELS INFORMES seran:
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
18 desembre
25 març
26 juny  (individual)
Els informes del 1r i 2n Trimestre,  una vegada vists a casa, s’han de tornar signats al Centre el més aviat possible.

ROBA I MATERIAL. Per a la feina de classe es imprescindible l’ús d’una bata amb botons davanters.
Els infants han de venir amb roba còmoda que els faciliti l’autonomia d’anar sols al bany i també que les sabates siguin de velcro.. Evitau cinturons, petos,….
Tota la roba d’abric així com la bata, motxilles, bossetes… ha d’anar marcada amb el nom i una cinta al coll lo suficient llarga per poder ser penjada als penjadors.
No es poden dur juguetes de casa a l’escola.

BERENARS, DIA DE LA FRUITA I ESBARJO. Els alumnes berenaran a l’aula sota la supervisió de les mestre poc abans de sortir a l’esplai. Vos recomanam proporcionar la quantitat adequada a les possibilitats del nin/a.
És molt important tenir una especial cura en la dieta dels infants per tal de fomentar hàbits saludables d’alimentació, evitant al màxim la pastisseria industrial i sobre tot els dolços.
 Així mateix, vos demanam que emboliqueu els berenars amb paper reciclat i no paper d’alumini o bosses de plàstic. Si optau per utilitzar una caixeta per contenir el berenar, no oblideu posar-li el nom, i que sigui fàcil d’obrir per als nins.
Cada dimarts berenarem de fruita, aquesta ha de venir tallada i pelada de casa (a excepció d’algunes fruites com el plàtan…) dins un recipient de plàstic juntament amb una forqueta també de plàstic (si cal).
El temps de d’esbarjo i/o de pati és d’ 11:15 a 11:45 h.

CELEBRACIONS D’ANIVERSARIS A L’AULA. Els alumnes podran celebrar el seu aniversari a l’aula convidant als companys a menjar algun aliment tipus coca, galetes, panets, sanwitxos ... però en cap cas poden portar llepolies.
S’ha d’avisar a la mestra amb anterioritat per poder organitzar la festa.
No es poden repartir invitacions a aniversaris dins l’aula llevat que n’hi hagi per a tots els infants de la classe.

SORTIDES I EXCURSIONS :Tenim previstes varies sortides al llarg del curs, sobre aquestes sereu informats amb un full/autorització.
Els doblers de les sortides i l’autorització firmada, han de venir dins un sobre tancat amb el nom de l’infant i el curs al que va. L’import de la sortida i/o activitat ha de ser exacte.
Pregam respecteu les dades de pagament ja que del contrari l’infant no podrà gaudir de la sortida per estar fora de plaç.

NORMES DE SALUT. Recordau que quan l’infant està malalt, és perjudicial per a ell i per als seus companys anar a l’escola, per aquest motiu els vostre fills no han d’assistir al centre escolar en cas de tenir: febre de més de 37,5º C, diarrea, vòmits, infeccions o fongs a la boca erupcions o altres alteracions contagioses de la pell, conjuntivitis, paràsits (polls o cucs)...En cas de dubte els infants podran assistir a l’escola sempre i quan el pediatra ho certifiqui.
Excepcionalment donarem medicaments si duis recepta mèdica amb data i que indiqui: el nom del producte, la dosi i el nombre de dies que l’haurà de prendre.
Vos demanam que justifiqueu el més aviat possible les ABSÈNCIES dels vostres fills/es, ja que nosaltres hem d’informar puntualment a la Conselleria de totes les faltes de puntualitat i absències que es produeixen a l’escola i la seva causa.

QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR. La quota de material escolar l´haureu de pagar a la tutora i és de 90 euros.


Desitjant-vos un bon curs, rebeu una cordial benvinguda a tots.
Atentament l´Equip de cicle d’Educació Infantil.C.P SES ROTES VELLES
Santa Ponça (Calvià)
c/Riu Sil, nº 21
tlf: 971691650
e-mail: cpsesrotesvelles@educacio.caib.es
 

INFORMACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL, CURSO 2018/19.
Apreciados padres y madres:
Una vez más os damos la bienvenida al nuevo curso escolar y nos gustaría daros a conocer de manera breve algunos aspectos organizativos de nuestra Etapa Educativa.
HORARIO, ENTRADAS Y SALIDAS. El horario de clase es de 8:30 a 13:30 pero las puertas de infantil se abren a las 13:20 para agilizar las salidas. 
Procurad ser puntuales en la entrada y en la salida, ya que de esta forma garantizamos  un control de los alumnos.
En el caso que venga otra persona de la habitual a recoger al niño/a se debe avisar a la tutora.
Os recordamos que debéis traer firmada la autorización que os han dado las profesoras,  dando permiso a las personas que consideréis oportunas para venir a buscar a vuestro hijos ,poniéndo el nombre i DNI. En caso contrario, no se podrán llevar a al niño/a.
Si por alguna razón los niños deben salir o entrar al Centro (por ejemplo para ir al médico), es conveniente que se haga durante el tiempo de patio (de 11:15 a 11:45 h.) previo aviso de la tutora.
 PROFESORADO. El ciclo de Educación Infantil de nuestro Centro consta de seis unidades.
El profesorado-tutor de estos grupos son:
Grup/nivell
3 anys
4 anys
5 anys
A
CRISTINA FLEXAS
      CRISTINA CARRASCO
MARGA OLIVER
B
M. ANTÒNIA CIFRE
      CATI MOREY
MARISA DURÁN
Profesorado de Apoyo.- Laura Simonet, Tere Vidal( Marta Corral)
Especialistas:   .-Inglés.-            Miguel Roldán, Vanesa Reus
.- Logopeda.-        Marian Ventayol.
.- Música.-           Cristina Socias.
.- Religión:           Marisa Gómez
 - Pedagoga:          Cata Palmer.
.- ATE.                 David Más
PSICOMOTRICIDAD. Se experimenta con el juego y el movimiento como objetos de placer y recreación, estableciendo relaciones equilibradas y constructivas con los otros. Procurando que los juegos sean  de colaboración y también libres. Todo ello intentando adquirir hábitos de higiene corporal y postural.
Para la realización de estas sesiones, deberán traer ropa cómoda y calzado deportivo con velcro, marcado con su nombre.
También deben traer calcetines con suela de tacos de goma, marcados con su nombre. Los calcetines se quedaran en el aula de psicomotricidad y al final de cada trimestre se llevaran a casa para ser lavados.
Las sesiones de psicomotricidad serán para:
Psicomotricidad
3 años
4 años
5 años
A
Miércoles
Jueves
Martes
B
Martes
Lunes
Viernes

ENTREVISTAS O REUNIONES INDIVIDUALES CON EL TUTOR (tutorías) se llevaran a cabo todos los martes de 13,30 h a 14,30 h. previa cita.
REUNIONES COLECTIVAS TRIMESTRALES serán:
Curso
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
3 años
25 octubre
24 enero
26 junio (individual)
4 años
26 Septiembre
23 enero
26 junio (individual)
5 años
26 Septembre
22 enero
26 junio (individual)
Todas las reuniones con padres empezarán a las 13,30 h. (a excepción de la del último trimestre) durante las mismas habrá servicio de guardería.
Las familias seréis informadas trimestralmente de los progresos de vuestros hijos/as,  mediante un informe escrito y a final de curso se comentará este informe con una entrevista individualizada con las familias. Como veréis en la primera página del informe hay un recuadro dónde pone firma de padre, madre, tutor. Ésta debe devolverse firmada a la tutora
Junto con los informes también se reciben por las mismas fechas un conjunto de trabajos hechos por los niños.

Las fechas de ENTREGA DE LOS INFORMES serán:
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
18 diciembre
25 marzo
26 junio  (individual)
Los informes del 1r y 2º Trimestre, una vez vistos en casa, deberán ser devueltos firmados al Centro lo antes posible.

ROPA Y MATERIAL. Para la tarea de clase es indispensable el uso de la bata. Ésta debe tener botones delanteros.
Los niños y las niñas deben venir con ropa cómoda que les facilite la autonomía de ir solos al baño y por eso también es conveniente que los zapatos sean de velcro. Evitad cinturones, petos,…
Toda la ropa de abrigo así como la bata, mochilas y bolsitas debe ir marcada con el nombre y debe llevar una cinta cosida al cuello lo suficientemente larga para poder colgarse en los percheros.
No se pueden traer juguetes de casa al colegio.

 MERIENDAS, DIA DE LA FRUTA Y TIEMPO DE PATIO. Los alumnos merendarán en el aula bajo la supervisión de las maestras poco antes de salir al patio. Os recomendamos proporcionar la cantidad adecuada a las posibilidades del niño/a. Es muy importante tener especial atención en la dieta de los niños/as para fomentar hábitos saludables de alimentación, evitando al máximo la pastelería industrial y sobre todo los dulces.
Así mismo, os pedimos que las meriendas vengan en papel reciclable y no papel de aluminio o bolsas de plástico.
Si optáis por utilizar una fiambrera de plástico para contener la merienda, no olvidéis ponerle el nombre y que sea de fácil apertura.   
Cada martes merendaremos de fruta, ésta debe venir cortada y pelada (a excepción de algunas frutas como el plátano,…) dentro de un recipiente de plástico juntamente con un tenedor también de plástico (si es necesario).
El tiempo de descanso y juego en el patio es de 11:15 a 11:45 h.

CELEBRACIONES DE ANIVERSARIOS EN EL AULA. Los alumnos podrán celebrar su aniversario en el aula invitando a sus compañeros a merendar algún alimento tipo coca, galletas dulces, panecillos sándwiches… pero en ningún caso pueden traer chucherías. Se debe avisar a la tutora con anterioridad para poder organizar la fiesta.
No se pueden repartir en el aula invitaciones de cumpleaños si no hay para todos los niños/as.

SALIDAS Y EXCURSIONES. Tenemos previstas varias salidas a lo largo del curso, sobre éstas seréis informados con anterioridad con una circular/autorización.
El dinero de la salida y la autorización firmada, debe venir dentro de un sobre cerrado con el nombre del niño/a y el curso a l que va. El importe  de la salida debe ser exacto.
Por favor respetad las fechas para el pago, ya que de lo contrario los niños no podrán beneficiarse de la salida por estar fuera de plazo.

NORMAS DE SALUD. Recordad que cuando el niño está enfermo, es perjudicial para  él y para  sus compañeros ir a la escuela, por este motivo vuestros hijos/as no deben asistir al centre escolar en caso de tener: fiebre de más de 37,5º C, diarrea, vómitos, infecciones o hongos en la boca, erupciones o otras alteraciones contagiosas de la piel, conjuntivitis, parásitos (piojos)… En caso de duda los niños/as podrán asistir a la escuela siempre y cuando el pediatra lo certifique.
Excepcionalmente daremos medicamentos si traéis receta médica con fecha y que indique: el nombre del producto, la dosis y el número de días que deberá tomarlo.
Os pedimos que justifiquéis lo más rápido posible las AUSENCIAS de vuestros hijos/as, ya que el Centro tiene que informar puntualmente de las faltas de puntualidad y de las ausencias que se producen y el motivo de las mismas.

CUOTA DE MATERIAL ESCOLAR.
La cuota de material escolar se la debéis pagar a la tutora es de 90 euros.


Deseando tengáis un buen curso, recibid una cordial bienvenida a todos.
Atentamente el Equipo de Educación Infantil.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada